Naturskyddsföreningen
Nordanstig
     
 

NORDANSTIG

 
 

Kustleden

 
 

Informationskartor

 
 

Platser på norra delen

 
 

Platser på södra delen

 
     
     
 

FÖRSTA SIDAN

 
     
     
     
 

 
     

Här finns en beskrivning med text och bild av några valda platser längs den norra delen av Kustleden.

Förutom dessa platsbeskrivningar
finns informationskartor med information, om parkeringsplatser, rast- och grillplatser m.m.

Obs! Har du synpunkter eller frågor om Kustleden är det till Nordanstigs
kommun du ska vända dig. Avsikten med informationen vi lämnar på
dessa  sidor är för att underlätta för dig som söker information om
Kustleden.

Text och bild: Sven Norman och Torsten Hansson
 


Följande platser finns beskrivna på den här sidan.
Snabbläddra genom att klicka på platsen du vill läsa om:


Galtström   Fågelharn - Bäcksand   Kalkugnsviken

Moningssand - Dyråsand   Oxsand

Klackuddens naturreservat - Norrfjärden

Ragvaldsnäs   Vattingen - Vattingsmalarnas naturreservat

 

 

Galtström

I Galtström finns Medelpads första, största och sista järnbruk. Det verkade åren 1673–1916. Masugnen och andra byggnader finns kvar samt en museijärnväg med ångloket Loke. Guidade turer ordnas sommartid eller på beställning. Här finns även Norrlands första brukskyrka, en vacker träkyrka byggd 1680, ännu i bruk. Galtströms Café & Restaurang i byns f.d. handelsbod, är öppen sommartid. Kustleden går söderut från vägskälet mot Skatan. Vid Långviken finns vackra hällar. En kort avstickare härifrån till Fäbodviken uppvisar ett vackert hällmarksparti med gammeltallar och i juni rikligt med fjällnejlikor. En avstickare till Långörens vackra hällar kan rekommenderas.

Galtsröms kyrka

Galtströms bruk

Loket Loke

Fågelharn - Bäcksand

I Fågelharn ligger Ragvaldsnäs TV-kända dansbana. Leden följer stranden förbi ett vindskydd. Minnesmärket efter fartyget Delos, som förliste i en storm 75 m från stranden i november 1945, passeras. Fem besättningsmän frös ihjäl. Leden fortsätter förbi Norra och Södra Fågelharnsviken, numera små insjöar men tidigare havsvikar. I den norra fanns då även en fiskehamn. Bäcksand var förr ett fiskeläge och hade även ett salteri. Revet, längst ut i havet, är en mycket vacker plats med rik blomsterprakt och rikt fågelliv. Utsikt mot holmen Bäckstensharet, öarna Brämön och Gran.

Sommarutflykt till Revet i Bäcksand

Fackelblomster lyser i lila på Revet i Bäcksand

Kalkugnsviken

Kalkugnsviken ligger på gränsen mellan Medelpad och Hälsingland. Namnet kommer av den hamn för kalkskutor, som fanns här. Hit fraktades kalk för bränning i en kalkugn som fanns här. Kalken gick sedan till järnbruket i Galtström. En grop efter ugnen finns kvar ca 50 m öster om viken. I den östra strandkanten av viken kan skönjas rester av hamnens kaj. Här finns även en liten artrik strandäng med bl.a. vresros, skogsviol och kustarun. Ute på Kalkugnsuddens strand finns havtorn.

Vindskyddet i Kalkugnsviken

Kalkugnsviken sedd från vindskyddet

Moningssand - Dyråsand

Moningssand är ett fritidshusområde med fin sandstrand. Ca 1 km norr om Moningssand finns ett stort fornlämnings-område i form av långrösen och en hällkista. Den kan nås via en blåmarkerad stig från pumpstationen här eller från Kustleden en kilometer söder om Bäcksand. Lämplig dagsutflykt är att följa stranden i en riktning och stigen förbi gravfälten i den andra. Strax söder om Moningssand ligger Dyråsand, som också har en fin sandstrand. Söder om Dyråns utlopp i havet går Klackuddens naturreservats norra gräns.

               

Sven Norman fotograferar långröset och blommande kärleksört

Oxsand

Oxsand har en mycket förnämlig sandstrand, nära 500 m lång. Strax nordost om den finns den mycket stora och vackra Oxsandshällen. Området väster om stranden är ett stort öppet strandparti med typiska strandväxter såsom strandärt, saltarv och strandråg m m. I området finns även topplösa, strandkrypa och pilört. Väster om det öppna området ligger Nordanstigs kommuns nordligaste kustbebyggelse, fritidshusen i Oxsand.

               

Knärot vid stigen Kalkugnsviken–Oxsand och strandråg

Oxsands sandstrand

Klackuddens naturreservat - Norrfjärden

Ca 1 km söderut från Dyråsand ligger Haddhamn, även benämnd Gammelhamnen, fiskehamn på 1700-talet. Lämningar av bebyggelse finns på nordöstra sidan. En kort gulmarkerad stig från Kustleden leder mot Klackudden och den inklämda Bastviken med fin strandängsflora. Vid denna stig finns också en skjutskåre där man låg gömd för att skjuta säl och sjöfågel. Intill Kustleden finns här rester efter en stenlagd kompassros och en gammal knotig tall, som tros ha använts som utkik för att se fiskarnas belägenhet och havets väderförhållanden. Strax söder om denna plats ligger Per-Anders udde med vindskydd och grillplats. En gulmarkerad stig i reservatet gör rundvandring möjlig med besök på Dyråberget med hänförande utsikt över havet. I Norrfjärden följer stigen badstranden till hamnen. Där växer bl.a. gulmåra, backglim och backnejlika. Här finns även en liten campingplats och Café Skäret, öppet kvällstid under sommaren. Alderskär är en liten utstickande udde med fin strandflora.

Under Klackuddens naturreservat finns mer information om reservatet.

Strandäng på Klackudden mot Bastvikens strand

Ragvaldsnäs

Ragvaldsnäs är det nordligaste av Nordanstigs alla gamla fiskelägen. Här fanns tidigare både affär och skola. Numera finns inga yrkesfiskare kvar och bara ett fåtal bofasta invånare. Flertalet hus här är nu fritidshus.

Del av Ragvaldsnäs fiskehamn

Gammal sjöbod med modernare lusthus ...

Vattingen - Vattingsmalarnas naturreservat

Vattingen var fast befolkat fiskeläge från 1790-talet till 1937. Omkring år 1890 bodde här ca 80 personer. Lämningar av bebyggelse påminner om den tiden. Informationstavlor om fiskelägets historia finns uppsatta här. Intill hamnen finns en klangsten, ett stenblock, som ger ifrån sig en klang när man knackar på det med en mindre sten. Vattingen är numera fritidshusområde. Söderut från Vattingen mot Sörfjärden ligger Vattingsmalarnas naturreservat. Norrlands största klapperstensfält med många vackra gammeltallar och flera järnåldersgravhögar. Stenfälten är delvis bevuxna med renlav. Närmast havet dominerar gulgrön kartlav. Här finns även den ovanliga kustlabben. I Hartskär finns en liten mycket vacker näckrostjärn och fikabord med grillplats. En kort gulmarkerad stig leder till ett par sjöbodlämningar.

Under Vattingsmalarnas naturreservat finns mer information om reservatet.

De vidsträckta Vattingsmalarna

               

Besök vid urgammal tall                            Utterspår på Vattingsmalarna