Naturskyddsföreningen
Nordanstig
     

Protokoll

     
 

FÖRENINGEN

 
 

Protokoll

 
     
     
 

FÖRSTA SIDAN

 
     
     
     
 

 
     
 

Här finns protokollet från senaste styrelsemötet och efter det protokollet från den senaste kretsstämman (årsmötet). Liksom övriga protokoll från och med 2001 finns de att läsa som pdf-filer. Länkar till dem finns i  kolumnen till höger.

STYRELSEMÖTE

Protokoll fört vid Naturskyddsföreningen i Nordanstigs styrelsemöte
4 mars 2020 på biblioteket i Harmånger

Närvarande: Erling Selling, Bernt Larsson, Ingemar Östlund och Torsten Hansson

1. Protokoll från föregående möte 2020-01-28

Genomgicks och lades till handlingarna.

2. Aktuellt från riksföreningen

Medlemssiffror – Vi har tappat 12 medlemmar under 2019.

3. Aktuellt från länsförbundet 

Kretsenkät Gävleborg – Diskuterade fram ett svar på enkäten som Erling får göra klar och skicka in.

Tyck om skogsutredningen – Vi beslutade att avstå att svara på skogsutredningen.

Stiftelsen C-G Erikssons minnesfond för natur och miljö – Erling informerade om stiftelsen.

Slåtterprojekt 2020 – Erling informerade om det aktuella läget i slåtterprojekt.

4. Aktuellt från den lokala föreningen

Inför kretsstämman och länsstämman – Revision behöver göras i övrigt är allt klart inför kretsstämman.

Länsstämman – allt klart som vi behöver göra.

Årsmöte Studiefrämjandet. Inbjudan – Bernt Larsson åker på årsmötet och anmäler sig själv.

Inspirationsmässa i Sundsvall (Leva och Bomässan). Inbjudan – Beslutade att vi inte var intresserade att representera Nordanstigs kommun på detta.

Kulturarrangörer. Inbjudan. – Ingen av de närvarande  var intresserad att åka på detta.

Frukostmöten turistbyrån.Inbjudan. – De var flera intresserade av. Erling samlar in och anmäler.

5. Genomförda arrangemang

Ugglevandring för åk 4 i Nordanstigs skolor 27 februari – I Bergsjö c:a 40 deltagande varav 25 barn. I Harmånger var det 25 st totalt. I Gnarp blev det inget för skolan var inte intresserad.

6. Kommande arrangemang

Ugglevandring för alla 13 mars – Inte klart vart än ( beror på vart det finns ugglor och är tillgängligt), men utgår från ICA Harmånger.

7. Ekonomi

Den är fortfarande god.

 8. Ev övrigt, nästa möte

– Bernt informerade om det senaste som hänt i Strangells Stiftelse.

– Bernt frågade om vi kunde tänka oss arrangera en föreläsning  med Tomas Kåberger. Övriga ställde sig positiva till det.  Bernt ska jobba vidare med det.

– Bernt framförde även att länsförbundet önskade in förslag på person eller personer till sin valberedning. Ingen på mötet anmälde sig.

– Nästa möte blir Kretsstämma 22 Mars Lönnbergskyrkan i Bergsjö kl. 19.00.

 9. Mötets avslutande.

Ordf Erling S förklarade mötet avslutat.

 Vid protokollet                                                             Justeras

Bernt Larsson                                                               Erling Selling

 

KRETSSTÄMMA (ÅRSMÖTE) 2019

Protokoll fört vid Naturskyddsföreningen i Nordanstigs kretsstämma (årsmöte) 2019-03-24, Lönnbergskyrkan, Bergsjö

1.      Deltagarna (13 st.) ansåg efter diskussioner att mötet hade blivit behörigt utlyst. Vår införda annons i tidningen Nordanstigarn hade missat att årsmötet gällde Naturskyddsföreningen. Däremot har mötet annonserats korrekt via hemsidan, utskick av vårens agenda och påminnelser till medlemmar via e-post.

2.      Till ordförande för mötet valdes Erling Selling och till mötessekreterare valdes Ann-Christin Jäderholm.

3.      Till justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet valdes Bernt Larsson och Torsten Hansson.

4.      Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs och godkändes.

5.      Revisorernas berättelse för året 2018 lästes upp och godkändes.

6.      Styrelsens kassör redovisade föreningens balans- och resultaträkning, som godkändes av mötesdeltagarna.

7.      Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för föregående års förvaltning.

8.      Verksamhetsplanen för 2018 redovisades och godkändes efter klargörande ändringar.

9.      Antalet ledamöter i styrelsen skall enligt stadgarna vara minst 5 ordinarie + 2 suppleanter. Alla väljs för 2 år (förutom ordförande, som väljs på ett år).

10.  Till ordförande i styrelsen på ett år (till kretsstämman 2020) återvaldes Erling Selling.

11.  Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter på 2 år:

Bernt Larsson                                                      omval, vald till kretsstämman 2021,
Lana Nolberg                                                      nyval, vald till kretsstämman 2021,
Hans-Åke Persson                                               nyval, vald till kretsstämman 2021.

Kvarstår till kretsstämman 2020, valda på årsmötet 2018, gör Torsten Hansson, Ann-Christin Jäderholm och Anki Idén. Som suppleanter på två år valdes Lena Hoff (nu som suppleant), Bertil Sundin (suppleant) och Inger Åslund (suppleant). Stefan Haglund slutar på egen begäran i styrelsen.

12.  Inga fyllnadsval gjordes.

13.  Som revisor omvaldes på två år(till kretsstämman 2021) Per Vestberg. Kvarstår 1 år (till kretsstämman 2021) gör Ingemar Östlund och suppleant (till 2021) är Hans-Åke Bergman.

14.  Till valberedningsledamöter för 1 år (till kretsstämman 2020) kvarstår Åsa Persson och på två år (till kretsstämman 2020) valdes Ragnar Svensson.

15.  A. Mötet diskuterade våra utflykter kontra eventuella nya aktiviteter och vikten av att sats på barn och ungdomar. Stefan Haglund ville att vi tar upp resor med 6:orna till Järvzoo igen.

B. Våra erbjudanden till kommunen att underhålla Kustleden och deras nonchalans gentemot vår förening togs upp till diskussion. Bosse erbjöd sig att skriva en blänkare på vår hemsida att vi avsäger oss allt ansvar för underhållet och hänvisar till kommunen.

C. Ett förslag framfördes om att vi ska engagera oss i bekämpning av de invasiva lupinerna, kombinerat med en uppmaning till våra medlemmar att gynna och fröså ängsblommor. Inget beslut togs i frågan.

16.  Ingen motion hade inkommit.

17.  Åsa Persson informerade om att Friluftsfrämjandets lokalförening troligen upphör på grund av medlemsbrist. Det finns dock lite pengar kvar i kassan, som skulle gå att använda till återuppbyggnad av ”kolarkojan” intill Naturstigen i Strömsbruk. Kojan brann ner för några år sedan. Materialkostnaden kan Friluftsfrämjandet stå för, men det behövs ideell mannakraft. Åsa vädjar om hjälp från Naturskyddsföreningen.

Ingen motion hade inkommit.Ordförande avtackade Stefan Haglund för sitt arbete som styrelsemedlem och kassör och förklarade sedan stämman avslutad.

Efter stämmans slut blev det sedvanligt kaffe och smörgåsar och därefter visade Bosse Lundberg korta filmer, som han hämtat från internet. De handlade om hur djuren tycks ha en förmåga till samarbete över artgränserna och visade känslor, till och med tacksamhet. Det var tamdjur såsom katter, hundar, talande papegojor och djur i zoo till exempel björn, gorilla och sköldpaddor. Även vilda djur förekom till exempel en strandad bläckfisk som fick hjälp att komma ner i havet igen och efteråt tackade sin mänskliga räddare genom att ”skaka stortå” med en av sina tentakler. 

Tack till Lönnbergskyrkan som ordnade gott fika!

Ann-Christin Jäderholm
   
(mötessekreterare)

Justeras:

 Erling Selling                   Bernt Larsson                Torsten Hansson
(mötesordförande)                        (justeringsman)                            (justeringsman)

 

 
 

Här finner duu
protokollen
i pdf-format.

Kretsstämmor
(årsmöten)

2019-03-24

2018-03-25

2017-03-19

2016-03-20

2015-03-15

2014-03-09

2013-03-10

2012-03-11

2011-03-06

2010-02-28

2009-03-16

2008-03-02

2007-03-11

2006-03-26

2005-03-06

 

 

Styrelsemöten

2020

 

2020-03-04

2020-01-28

 

2019

2019-12-10

2019-10-15

2019-07-09

2019-05-07

2019-04-11

2019-02-20

 

2018

2018-09-13

2018-07-31

2018-07-02

2018-05-14

2018-04-16

2018-02-26

2018-01-22

 

2017

2017-10-12

2017-08-28

2017-06-19

2017-04-10

2017-02-22

2017-01-14

 

2016

2016-11-14

2016-10-17

2016-08-18

2016-06-07

2016-04-12

2016-02-29

2016-01-18

 

2015

2015-11-19

2015-10-06

2015-08-24

2015-07-08

2015-06-08

2015-05-19

2015-03-22

2015-02-02

 

2014

2014-12-01

2014-10-26

2014-08-20

2014-05-17

2014-03-24

2014-01-13

 

2013

2013-12-03

2013-10-29

2013-08-29

2013-05-27

2013-03-14

2013-01-07

 

2012

2012-02-07

2012-04-12

2012-06-18

2012-08-30

2012-10-23

2012-11-27

 

2011 (samlingsdokument)

 

2010 (samlingsdokument)

 

2009 (samlingsdokument)

 

2008 (samlingsdokument)

 

2007

2007-08-02

 

2006 (samlingsdokument)

 

2005 (samlingsdokument)

 

2004 (samlingsdokument)

 

2003 (samlingsdokument)

 

2002 (samlingsdokument)

 

2001 (samlingsdokument)

 

2000 (samlingsdokument)

 

1999

1999-12-15