Naturskyddsföreningen
Nordanstig
     

Protokoll

     
 

FÖRENINGEN

 
 

Protokoll

 
     
     
 

FÖRSTA SIDAN

 
     
     
     
 

 
     
 

Här finns protokollet från senaste styrelsemötet och efter det protokollet från den senaste kretsstämman (årsmötet). Liksom övriga protokoll från och med 2001 finns de att läsa som pdf-filer. Länkar till dem finns i  kolumnen till höger.

STYRELSEMÖTE

Protokoll fört vid Naturskyddsföreningen i Nordanstigs styrelsemöte
8 september 2020 på biblioteket i Harmånger

Närvarande: Erling Selling, Torsten Hansson, Bernt Larsson, Ingemar Östlund, Bertil Sundin, Anki Iden, Helena Andersson och Ann-Christin Jäderholm

1. Protokoll från kretsstämman 2020-08-30

Konstituering av styrelsen
Till vice ordförande valdes Bernt Larsson
Till kassör valdes Lana Gradin
Till sekreterare valdes Anki Idén

Protokollet från Kretsstämman är skrivet men inte färdig justerat.

2. Aktuellt från riksföreningen

Ingen Riksstämma är ännu genomförd. Förslaget finns på att ha en digital riksstämma men ingen större förening har ännu provat. Så man utreder detta vidare.

3. Aktuellt från länsförbundet 

Bernt rapporterade från senaste styrelsemötet.

4. Aktuellt från den lokala föreningen

Planering av höstens aktiviteter:

      Vandring efter kustleden till Åsbölestugan den 19 september.
Samling: Vandringen startar kl. 10.00 från hamnstugan i Lönnångersfjärden.
Ansvarig: Erling Selling.

      Skogsdag i Vallenbodarna den 10 oktober.
Deltagande av Skogsstyrelsen och besök på  Strangells skifte.
Samling: Vallenbodarna kl. 10.00
Ansvarig: Torsten Hansson

      Bildvisning den 3 november med tema ”Fjällvandring”.
Ansvarig: Bertil Sundin.

Rapport om Kustleden är inskickad till kommunen, men inget svar har erhållits.

5. Genomförda arrangemang

Ugglevandring för åk 4 i Nordanstigs skolor 27 februari.

Ugglevandring för alla 13 mars.

Fågelvandring på Ornnäset i Strömsbruk 12 maj.

Naturnatten med grillning Oxsandshällan 5 juni.

De vilda blommornas dag Åsvallen Gnarp 14 juni.

Första slåtter i Rigberg 5 juli.

Andra slåtter i Rigberg 16 augusti.

Kretsstämma på Vallenbodarna 30 augusti.


 

6. Kommande arrangemang

Se punkt 4.

7. Ekonomi

Den är mycket god.

8. Ev övrigt, nästa möte

Beslutades att Bernt deltar i Kretskonferens  .

Erling och Bernt får kolla upp närmare digitala klimatföreläsningar.

Helena berättade om den verksamhet som pågått på stranden i Sörfjärden där en större grävmaskin grävt bort en massa sand. Det är anmält till kommun för det verkar inte finnas några tillstånd för det arbete som utförts.

Nästa möte blir den 20 oktober kl. 19.00. på Harmångers bibliotek .

9. Mötets avslutande.

Erling förklarade mötet avslutat.

 

Vid protokollet                                                             Justerat

Bernt Larsson                                                               Erling Selling

 

KRETSSTÄMMA (ÅRSMÖTE) 2019

Protokoll fört vid Naturskyddsföreningen i Nordanstigs kretsstämma (årsmöte) 2020-08-30 på Vallenbodarna i Gnarp

1.      Fråga om stämman blivit behörigen utlyst blev med ”ja” besvarad.

2.      Val av ordförande och sekreterare för mötet:
Till ordförande för mötet valdes Erling Selling och till sekreterare för mötet valdes Bernt Larsson

3.      Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet:
Lana Molberg och Anki Iden valdes att jämte ordförande justera protokollet.

4.      Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs av Erling. Godkändes och lades till handlingarna.

5.      Revisorernas berättelse lästes upp av Erling.

6.      Fastställande av balans- och resultaträkning:
Fastställdes och lades till handlingarna.

7.      Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning:
Kretsstämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

8.      Verksamhetsplanen för 2020 föredrogs av Erling och godkändes av stämman.

9.      Beslut om antal styrelseledamöter och mandatperiod för dessa:
Antalet styrelseledamöter ska enligt stadgarna vara och mandatperioden är 2 år.

10.  Val av ordförande för kretsen, tillika ordförande i styrelsen:
Erling Selling valdes för 1 år.

11.  Val av övriga styrelseledamöter (inkl suppleanter):
Ordinarie ledamöter:
Anki Iden 2 år
Helena Andersson 2
Pia Samuelsson 2 år.
Suppleant :
Ann-Christin Jäderholm

12.  Fyllnadsval av ordinarie ledamot Torsten Hansson 1 år.

13.  Val av revisor och suppleant:
Ordinarie: Ingemar Östlund 2 år
Suppleant: Hans-Åke Bergman 2 år

14.  Val av valberedning:
Åsa Persson och Ragnar Svensson valdes till ordinarie ledamöter i valberedningen.
Till valberedningsledamöter för 2 år (till kretsstämman 2020) omvaldes Åsa Persson och på ett år (till kretsstämman 2019) valdes Göran Krohn.

15.  Ärenden som styrelsen förelägger kretsstämman:
Diskussion om idèer för ny verksamhet och fler aktiva. Några saker diskuterades.

16.  Ärenden som väckts genom motion:
Inga sådana ärenden.

17.  Allmän information:
Höstkonferensen som skulle ersätta den inställda länsstämman i Nordanstig blir också inställd på grund avcovid 19. Förslaget nu att är att Nordanstig ska få arrangera länsstämman 2021 i stället.

18.  Kretsstämmans avslutande:
Ordf . tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.
Därefter blev det fika och god musik.

Vid protokollet: Bernt Larsson

Justeras: Erling Selling, Lana  Molberg (Gradin), Anki Idén

 

 
 

Här finner duu
protokollen
i pdf-format.

Kretsstämmor
(årsmöten)

2020-08-30

2019-03-24

2018-03-25

2017-03-19

2016-03-20

2015-03-15

2014-03-09

2013-03-10

2012-03-11

2011-03-06

2010-02-28

2009-03-16

2008-03-02

2007-03-11

2006-03-26

2005-03-06

 

 

Styrelsemöten

2020

2020-09-08

2020-06-24

2020-03-04

2020-01-28

 

2019

2019-12-10

2019-10-15

2019-07-09

2019-05-07

2019-04-11

2019-02-20

 

2018

2018-09-13

2018-07-31

2018-07-02

2018-05-14

2018-04-16

2018-02-26

2018-01-22

 

2017

2017-10-12

2017-08-28

2017-06-19

2017-04-10

2017-02-22

2017-01-14

 

2016

2016-11-14

2016-10-17

2016-08-18

2016-06-07

2016-04-12

2016-02-29

2016-01-18

 

2015

2015-11-19

2015-10-06

2015-08-24

2015-07-08

2015-06-08

2015-05-19

2015-03-22

2015-02-02

 

2014

2014-12-01

2014-10-26

2014-08-20

2014-05-17

2014-03-24

2014-01-13

 

2013

2013-12-03

2013-10-29

2013-08-29

2013-05-27

2013-03-14

2013-01-07

 

2012

2012-02-07

2012-04-12

2012-06-18

2012-08-30

2012-10-23

2012-11-27

 

2011 (samlingsdokument)

 

2010 (samlingsdokument)

 

2009 (samlingsdokument)

 

2008 (samlingsdokument)

 

2007

2007-08-02

 

2006 (samlingsdokument)

 

2005 (samlingsdokument)

 

2004 (samlingsdokument)

 

2003 (samlingsdokument)

 

2002 (samlingsdokument)

 

2001 (samlingsdokument)

 

2000 (samlingsdokument)

 

1999

1999-12-15