Naturskyddsföreningen
Nordanstig
     

Protokoll

     
 

FÖRENINGEN

 
 

Protokoll

 
     
     
 

FÖRSTA SIDAN

 
     
     
     
 

 
     
 

Här finns protokollet från senaste styrelsemötet och efter det protokollet från den senaste kretsstämman (årsmötet). Liksom övriga protokoll från och med 2001 finns de att läsa som pdf-filer. Länkar till dem finns i  kolumnen till höger.

STYRELSEMÖTE

Protokoll fört vid Naturskyddsföreningen Nordanstigs
styrelsemöte 2019-10-15 på biblioteket i Harmånger

Protokoll fört vid Naturskyddsföreningen Nordanstigs styrelsemöte 2019-10-15 på biblioteket i Harmånger

Närvarande: Erling Selling, Torsten Hansson, Lana Molberg, Ingemar Östlund, Bernt Larsson, Anki Idén och Ann-Christin Jäderholm.

1. Protokoll från tidigare möte

Protokoll från 2019-09-04 genomgicks och lades till handlingarna.

2. Aktuellt från riksföreningen

Rapport om medlemsregistret visar nya medlemmar till vår lokala krets. Nu drygt 300 medlemmar.

3. Aktuellt från länsförbundet

En inbjudan har kommit om Kurshelg för växande engagemang 1-3 november i Stockholm. Ingen från oss är anmäld. Lana Molberg och Bernt Larsson skall fara på utbildning för Natursnokar den helgen.
En inbjudan till Rovdjurskonferens den 27 oktober i Järvsö. Lena Hoff, Lana Molberg, Bernt Larsson och ev. Anki Idén kommer att åka dit.

4. Aktuellt i lokala föreningen

Erling vill ha uppgifter på Kustledens status, för att kunna lämna rapport till kommunen om behov av större insatser, t.ex. kullfallna träd. Vi har dålig kunskap om den nordligaste delen.
Beslut: Erling kontaktar Bertil Sundin och sammanfattar sedan en rapport till kommunen över kända problem.

Tak, skorsten och eldstad är nu renoverade på Fäbodstugan som vi disponerar i Vallenbodarna. Arbetet är utfört av Rolf Rönnberg, REOR Elteknik AB. På uthuset behöver taket fortfarande läggas om.

Bernt ställde en fråga om vi kan göra något tillsammans med ”Omställning Nordanstig”. Vi har dålig kunskap om vad de gör.
Beslut: Bernt kontaktar t.ex. Petra Modé och bjuder in någon som vill komma och informera oss t.ex. på ett styrelsemöte.

Anki Idén tog upp en fråga om hur man startar och genomför ett projekt. Hon har en idé om att röja upp en led längs Gnarpsån ner till Sörfjärden. Det finns bitvis lämningar efter en gammal kärrväg från Milsbron ner till havet.
Beslut: Intresserade samlas vid Ishallen nu på lördag 19 oktober kl 11.00 för att rekognoscera längs den gamla kärrvägen.

En ny väg ner till havet vid Rammelsand norr om Morängsviken i Stocka har byggts genom skogen av en privat fastighetsägare. Lana undrar vad som gäller med strandrättslagen. Kommunen har två ärenden igång gällande den här vägen. Det ser ut som att kommunen ska bevilja bygglov av vägen i efterhand, vilket verkar suspekt. Finns det möjlighet att överklaga eller polisanmäla?
Beslut: Bernt samlar ihop vad vi vet och skriver en överklagan till rätt instans om det visar sig relevant. Brådskar.

För några år sedan fick vi i lokalföreningen alla bygglovsärenden för ev. synpunkter. Detta upphörde för en tid sedan och vi borde kanske återta den rutinen.
Beslut: Bernt fick i uppdrag att begära utskick från byggnadsnämnden via e-post dels till Lana Molberg, dels till sig själv.

Torsten och Erling har varit på en utbildningsträff ”Inspiration till rörelse” arrangerad av SISU. De fick många praktiska tips på lekar man kan arrangera för barn med hjälp av naturens eget material. Kan bli bra att ha om vi ska börja med Natursnoksverksamhet.

Miljöpriset 2019 diskuterades. Fyra olika kandidater diskuterades och vi beslöt att göra en del research för att avgöra en vinnare vid ett kort nästa möte före bildvisningen den 5 november.

Slåttern i Rigberg diskuterades. Vårt avtal med Länsstyrelsen går ut i år. Skall vi ändra förutsättningarna, t.ex. slåtta vid två tillfällen. Ragnar Svensson Maj Johansson och Allan Edblom har haft idéer om slåttern. Kanske Stefan Olander har bra tips att komma med.
Beslut: Ann-Christin kontaktar Peter Ståhl på länsstyrelsen angående ett eventuellt nytt kontrakt och ersättning för slåttern.

5. Genomförda arrangemang

Söndag 29 september 11.00. gjordes en vandring längs kulturstigen Sörfjärden. Bertil Sundin guidade ca 25 intresserade. Lana hade gjort iordning 25 smörgåspaket till fikat, vilket föreningen bjöd på.

6. Kommande arrangemang

Tisdag 5 november 19.00. Bildvisning Harmångers Bibliotek. Stefan Olander med temat: Odlingslandskapets skiftningar genom tiden. Föreningen bjuder på fika.
Ansvarig: Ann-Christin Jäderholm (0705 39 14 35)
.

7. Ekonomi

Det ekonomiska läget är fortsatt gott.

9. Nästa styrelsemöte

Nästa möte hålls tisdag den 5 november kl 18:00 – 18:45 på biblioteket i Harmånger i samband med bildvisningen, som börjar kl 19:00.

Vid protokollet                                          Justeras
Ann-Christin Jäderholm                        Erling Selling

 

KRETSSTÄMMA (ÅRSMÖTE) 2019

Protokoll fört vid Naturskyddsföreningen i Nordanstigs kretsstämma (årsmöte) 2019-03-24, Lönnbergskyrkan, Bergsjö

1.      Deltagarna (13 st.) ansåg efter diskussioner att mötet hade blivit behörigt utlyst. Vår införda annons i tidningen Nordanstigarn hade missat att årsmötet gällde Naturskyddsföreningen. Däremot har mötet annonserats korrekt via hemsidan, utskick av vårens agenda och påminnelser till medlemmar via e-post.

2.      Till ordförande för mötet valdes Erling Selling och till mötessekreterare valdes Ann-Christin Jäderholm.

3.      Till justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet valdes Bernt Larsson och Torsten Hansson.

4.      Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs och godkändes.

5.      Revisorernas berättelse för året 2018 lästes upp och godkändes.

6.      Styrelsens kassör redovisade föreningens balans- och resultaträkning, som godkändes av mötesdeltagarna.

7.      Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för föregående års förvaltning.

8.      Verksamhetsplanen för 2018 redovisades och godkändes efter klargörande ändringar.

9.      Antalet ledamöter i styrelsen skall enligt stadgarna vara minst 5 ordinarie + 2 suppleanter. Alla väljs för 2 år (förutom ordförande, som väljs på ett år).

10.  Till ordförande i styrelsen på ett år (till kretsstämman 2020) återvaldes Erling Selling.

11.  Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter på 2 år:

Bernt Larsson                                                      omval, vald till kretsstämman 2021,
Lana Nolberg                                                      nyval, vald till kretsstämman 2021,
Hans-Åke Persson                                               nyval, vald till kretsstämman 2021.

Kvarstår till kretsstämman 2020, valda på årsmötet 2018, gör Torsten Hansson, Ann-Christin Jäderholm och Anki Idén. Som suppleanter på två år valdes Lena Hoff (nu som suppleant), Bertil Sundin (suppleant) och Inger Åslund (suppleant). Stefan Haglund slutar på egen begäran i styrelsen.

12.  Inga fyllnadsval gjordes.

13.  Som revisor omvaldes på två år(till kretsstämman 2021) Per Vestberg. Kvarstår 1 år (till kretsstämman 2021) gör Ingemar Östlund och suppleant (till 2021) är Hans-Åke Bergman.

14.  Till valberedningsledamöter för 1 år (till kretsstämman 2020) kvarstår Åsa Persson och på två år (till kretsstämman 2020) valdes Ragnar Svensson.

15.  A. Mötet diskuterade våra utflykter kontra eventuella nya aktiviteter och vikten av att sats på barn och ungdomar. Stefan Haglund ville att vi tar upp resor med 6:orna till Järvzoo igen.

B. Våra erbjudanden till kommunen att underhålla Kustleden och deras nonchalans gentemot vår förening togs upp till diskussion. Bosse erbjöd sig att skriva en blänkare på vår hemsida att vi avsäger oss allt ansvar för underhållet och hänvisar till kommunen.

C. Ett förslag framfördes om att vi ska engagera oss i bekämpning av de invasiva lupinerna, kombinerat med en uppmaning till våra medlemmar att gynna och fröså ängsblommor. Inget beslut togs i frågan.

16.  Ingen motion hade inkommit.

17.  Åsa Persson informerade om att Friluftsfrämjandets lokalförening troligen upphör på grund av medlemsbrist. Det finns dock lite pengar kvar i kassan, som skulle gå att använda till återuppbyggnad av ”kolarkojan” intill Naturstigen i Strömsbruk. Kojan brann ner för några år sedan. Materialkostnaden kan Friluftsfrämjandet stå för, men det behövs ideell mannakraft. Åsa vädjar om hjälp från Naturskyddsföreningen.

Ingen motion hade inkommit.Ordförande avtackade Stefan Haglund för sitt arbete som styrelsemedlem och kassör och förklarade sedan stämman avslutad.

Efter stämmans slut blev det sedvanligt kaffe och smörgåsar och därefter visade Bosse Lundberg korta filmer, som han hämtat från internet. De handlade om hur djuren tycks ha en förmåga till samarbete över artgränserna och visade känslor, till och med tacksamhet. Det var tamdjur såsom katter, hundar, talande papegojor och djur i zoo till exempel björn, gorilla och sköldpaddor. Även vilda djur förekom till exempel en strandad bläckfisk som fick hjälp att komma ner i havet igen och efteråt tackade sin mänskliga räddare genom att ”skaka stortå” med en av sina tentakler. 

Tack till Lönnbergskyrkan som ordnade gott fika!

Ann-Christin Jäderholm
   
(mötessekreterare)

Justeras:

 Erling Selling                   Bernt Larsson                Torsten Hansson
(mötesordförande)                        (justeringsman)                            (justeringsman)

 

 
 

Här finner duu
protokollen
i pdf-format.

Kretsstämmor
(årsmöten)

2019-03-24

2018-03-25

2017-03-19

2016-03-20

2015-03-15

2014-03-09

2013-03-10

2012-03-11

2011-03-06

2010-02-28

2009-03-16

2008-03-02

2007-03-11

2006-03-26

2005-03-06

 

 

Styrelsemöten

2019

2019-10-15

2019-07-09

2019-05-07

2019-04-11

2019-02-20

 

2018

2018-09-13

2018-07-31

2018-07-02

2018-05-14

2018-04-16

2018-02-26

2018-01-22

 

2017

2017-10-12

2017-08-28

2017-06-19

2017-04-10

2017-02-22

2017-01-14

 

2016

2016-11-14

2016-10-17

2016-08-18

2016-06-07

2016-04-12

2016-02-29

2016-01-18

 

2015

2015-11-19

2015-10-06

2015-08-24

2015-07-08

2015-06-08

2015-05-19

2015-03-22

2015-02-02

 

2014

2014-12-01

2014-10-26

2014-08-20

2014-05-17

2014-03-24

2014-01-13

 

2013

2013-12-03

2013-10-29

2013-08-29

2013-05-27

2013-03-14

2013-01-07

 

2012

2012-02-07

2012-04-12

2012-06-18

2012-08-30

2012-10-23

2012-11-27

 

2011 (samlingsdokument)

 

2010 (samlingsdokument)

 

2009 (samlingsdokument)

 

2008 (samlingsdokument)

 

2007

2007-08-02

 

2006 (samlingsdokument)

 

2005 (samlingsdokument)

 

2004 (samlingsdokument)

 

2003 (samlingsdokument)

 

2002 (samlingsdokument)

 

2001 (samlingsdokument)

 

2000 (samlingsdokument)

 

1999

1999-12-15