Kustvandring Norrfjärden-Klackudden i Gnarp 2005-07-24

 
 
 
Hela 40 personer kom till vår andra kustvandring ! Mycket glädjande ! Sven Norman och Hans Östbom ledde "lämmeltåget" från Norrfjärden längs stigen norrut mot Klackudden. Vi infomerade inledningsvis om att delar av området är s k interimistiskt naturreservat i väntan på en fast reservatsbildning, som f n handläggs av Länsstyrelsen. Nordanstigs Kommun har motsatt sig reservatsbildningen eftersom man anser att en del av området behövs som s k utvecklingsområde (tomter för bebyggelse.) Vi upmmanade deltagarana att tänka på dessa två alternativ under vandringen. Vid reservatsbildning lämnas området orört och naturen får utvecklas fritt medan icke reservatsbildning kan medföra skogsavverkning, väg- och ledningsdragningar och bebyggelse m m.
Vid Djupvarpet gjordes första stoppet där vi kunde visa den planerade gränsen för naturreservatet, ett område som Nordanstigs Kommun i stället vill exploatera. Hans Östbom berättade om de tidigare betesmarkerna vid havsstranden här, numera till stor del bevuxna med ung granskog. Vid vindskyddet på Per-Anders udde tittade vi på utsikten över havet mot stenmalarna söder om Vattingen samt på en del växter som strandkvanne, vresros, slåtterblomma och strandglim samt orkiden knärot. Vi fortsatte därefter till Gammelhamnen (tidigare benämnd Haddhamn) där Hans Östbom visade och berättade om hamnens flerhundraåriga historia och dess huslämningar, en gammal utkikstall, kompassros och en skjutskåra där man fordom låg gömd för fågel- och säljakt. Hans berättade i övrigt även mycket kunnigt och intressant om gamla tiders fiske, säljakt och båtar m m längs vår kust.
Vi avslutade vandringen ute på Klackudden intill den vackra Bastviken där Sven visade på ytterligare en del växter, t ex gåsört, kustarun, strandloka, vänderot och gul fetknopp. Fika vidtog och hann precis avslutas när regnet kom. Det blev en mycket blöt returvandring till Norrfjärden men alla var överens om att det var en mycket givande, intressant och naturskön vandring i ett förhoppningsvis blivande permanent naturreservat.

Sven Norman